Правила Рекламної Акції "Розіграш річного запасу”

1. Загальні умови і визначення термінів

1.1. Акція Рекламна акція – маркетинговий захід "Розіграш річного запасу бонусів”що проводиться Організатором з метою стимулювання продажу товарів і підвищення лояльності покупців шляхом розіграшу заохочень (Призів) серед Учасників Акції (дал «Акція» /«Рекламна акція»).
Акція не являється лотереєю, лото або послугою у сфері грального бізнесу.
1.2. Строк дії Акції – 27.09.2023 – 24.10.2023 року
1.3 Територія проведення Акції – Акція проводиться на території України, окрім тимчасово окупованих територій, що визначені чинним законодавством України;
1.4 Організатор Акції – ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ», код за ЄДРПОУ 35442481, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Проспект Степана Бандери 15-А;
1.5 Учасники Акції – Учасниками можуть бути лише дієздатні фізичні особи, що здійснили покупку в будь-якому Місці проведення акції Організатора на Території Акції протягом строку її дії та є зареєстрованими учасниками програми лояльності «Персональний бонус» від Організатора.
1.6. Місцем проведення акції є супермаркети, гіпермаркети «Ашан», магазини «Мій Ашан», Pick-Up Point Ашан, які розташовані на території України (за винятком тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, де запроваджений особливий порядок місцевого самоврядування), сайт https://auchan.ua та мобільний додаток «АШАН»
1.7. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
1) Юридичні особи;
2) Особи, яким на дату початку Акції не виповнилося 18 років;
3) Особи, які не виконали умов цих Правил;
4) Особи з частковою/неповною/обмеженою дієздатністю та/або недієздатні особи згідно чинного законодавства України.
1.8 Умови (механіка) Акції – Для участі в Акції особа, що є зареєстрованим учасником програми лояльності «Персональний бонус» від Організатора, повинна у Строк дії Акції здійснювати купівлю товарів в Місцях проведення Акції на суму 1000,00 грн. і більше одним чеком, із скануванням картки
лояльності в цьому чеці.
1.9. Призовий фонд Акції:
● 4 Головних приза – нарахування по 100 000 бонусів (один бонус – відповідає одній гривні) на картки лояльності чотирьох Головних переможців (маркетингова назва “Розіграш річного запасу бонусів”), які можуть бути використані такими переможцями для придбання товарів в АШАН протягом одного календарного року з дати нарахування бонусів.
● 1000 Додаткових призів – нарахування по 1000 бонусів (один бонус – відповідає одній гривні) на картки лояльності Додаткових переможців, які можуть бути використані такими переможцями для придбання товарів в АШАН до 01.02.2024.
1.10. Порядок та алгоритм визначення Головних та Додаткових переможців визначається Організатором у розділі 2 даних Правил.

2. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

2.1. Всі Учасники, які виконали умови, визначені п.1.8. цих Правил автоматично стають учасниками розіграшу Призів.
Розіграші призів відбуватимуться щотижня, шляхом випадкового вибору переможців за допомогою ресурсу www.random.org. В розіграші приймають участь всі чеки учасника, що відповідають умовам Акції вказаним у пункті 1.8. даних Правил. Система www.random.org автоматично, шляхом генеруваннвання випадкового вибору, визначає переможців.

Кожного тижня у дати згідно Розкладу розіграшів обирається 1 (один) Головний та 250 (двісті п’ятдесят) Додаткових переможців
Розклад розіграшів:
● 06 жовтня 2023 р. серед клієнтів які виконали умови Акції в період з 27.09.2023 по 03.10.2023.
● 13 жовтня 2023 р. серед клієнтів які виконали умови Акції в період з 04.10.2023 по 10.10.2023.
● 20 жовтня 2023 р. серед клієнтів які виконали умови Акції в період з 11.10.2023 по 17.10.2023.
● 27 жовтня 2023 р. серед клієнтів які виконали умови Акції в період з 18.10.2023 по 24.10.2023.
За весь Строк дії Акції Учасник Акції може виграти максимум 1 (один) Головний приз та 4 (чотири) Додаткових призи, але в будь-якому разі не більше одного призу за один розіграш. Результати розіграшу буде опубліковано на офіційній сторінці Організатора в мережі FACEBOOK.
2.2. Призи будуть нараховані Переможцям у вигляді бонусів на картку лояльності з використанням якої Учасник Акції приймав участь в Акції в строк не пізніше середи, наступного за відповідним розіграшем, тижня.
Призи не підлягають поверненню або обміну на грошові кошти.
2.3. У випадку відмови будь-якого з переможців отримати Приз, або якщо Організатору Акції не вдалося успішно зв’язатись із ним протягом 48 годин з моменту проведення відповідного розіграшу – такий Учасник Акції не оголошується переможцем, не отримує права на Приз, натомість право на
отримання Призу переходить до наступного учасника, за списком згенерованим ресурсом www.random.org підчас розіграшу – Резервного переможця.
2.3. Приймаючи участь в Акції учасники Акції тим самим повністю погоджуються з Правилами Акції. Участь в Акції прирівнюється до беззаперечної і безумовної згоди особи з умовами даних Правил.
3. Права та обов'язки Організатора Акції.
3.1. Організатор Акції зобов’язаний надати Учаснику, який у період дії Акції в повному обсязі виконав умови цих Правил та за результатами участі в розіграші був оголошений переможцем (з урахуванням умов п. 2.3 цих Правил Акції). відповідний Приз, визначений цими Правилами
3.2. Організатор Акції звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
3.3. Організатор Акції, в тому числі його співробітники, які безпосередньо пов'язані з організацією та проведенням Акції, мають право перевірити персональні дані осіб, які бажають взяти участь в Акції, витребувати документи, що про них свідчать та/або з’ясувати іншу інформацію, що необхідна
для проведення Акції та/або визначення переможців.
3.4. Організатор Акції не зобов'язаний перевіряти дієздатність Учасників Акції.
3.5. Організатор Акції має право відмовити у видачі Учаснику Приза, якщо такий Учасник Акції не виконав будь-яких умов цих Правил та/або порушив будь-які умови Акції, а також якщо будь-які дії Участника, на розсуд організатора, визнані такими, що мають ознаки шахрайства, маніпулювання чи
фальсифікації (шахрайськими діями). При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

4. Інші умови

4.1  Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на сайті auchan.ua.
4.2 Організатор залишає за собою право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, а також вносити зміни в Правила, про що буде повідомлено шляхом публікації нової редакції Правил.
4.3 Своєю участю в Акції кожен Учасник Акції підтверджує свою повну та безумовну згоду на безоплатне використання наданої ним інформації (включаючи, але не обмежуючись, персональними даними, якщо такі надаються)  про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою
іншою метою та методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч., шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право
публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо – та відеоматеріалах, інтерв`ю зі ЗМІ.
4.4 Добровільно надаючи персональні дані про себе, Учасники Акції тим самим підтверджують свою прямо виражену безумовну згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення їх персональних даних (як ці терміни визначені законодавством) Організатором та/або уповноваженими ними особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від незаконної обробки та несанкціонованого розповсюдження. Організатор Акції вживає всіх необхідних дій щодо захисту персональних даних суб’єктів персональних даних, які ним обробляються, від незаконної обробки та несе особисту відповідальність за додержання вимог законодавства України про захист персональних даних. Згоду Учасник Акції надає шляхом прийняття участі в акції. Збір, зберігання, використання, обробка й поширення Організатором та/або уповноваженими ними особами отриманих від Учасників Акції їх персональних даних здійснюватиметься з метою виконання вимог законодавства.
4.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, що не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції на розсуд Організатора Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
4.6. Організатор Акції має право відмовити відповідному Учаснику в участі в Акції якщо у Організатора Акції виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в Акції такого Учасника. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
4.7. Організатор не приймає до розгляду та/або не несе відповідальності за будь-які претензії, що пов`язані з втратою, пошкодженням, псуванням та ін. Картки лояльності Учасниками Акції.
4.8. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.